۱۳۹۹ يکشنبه ۱۸ خرداد
دستورالعمل اجرايي اعطاي گرنتهاي پژوهشي دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر
فراخوان اعطاي گرنت پژوهشي به پژوهشگران دانشكده
معاونت آموزش، تحقيقات و فناوري دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر به منظور ارتقاء فعاليت هاي پژوهشي، اعتبار ويژه پژوهشي (گرنت تحقيقاتي) به فعاليت هاي پژوهشي اعضاي هيأت علمي و محققين رسمي و پيماني دانشكده اختصاص داده است. واجدين شرايط مي توانند درخواست گرنت تحقيقاتي خود را با رعايت دستورالعمل اعطاي گرنت به معاونت آموزش، تحقيقات و فناوري دانشكده ارسال نمايند.
 
 
 
 
 
 
آئيننامه اختصاص اعتبارات ويژه پژوهشي (گرنت) دانشكده
علوم پزشكي ايرانشهر
مقدمه
اين آئيننامه به منظور ارتقا، تسهيل و تقويت فعاليت هاي پژوهشي، پژوهش محور شدن دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر ضمن حفظ كيفيت
آموزشي، اعمال ضوابط مدون و تفويض اختيارات بيشتر به اعضاي هيأت علمي درخصوص انجام فعاليت هاي پژوهشي مي باشد.
تعريف (گرنت )اعتبار ويژه پژوهشي
اعتباري است كه ساليانه به موجب اين آئيننامه بطور تشويقي در اختيار عضو هيأت علمي قرار ميگيرد كه بر اساس قوانين جاري براي انجام
طرح پژوهشي هزينه نمايد.
تبصره: پروپوزالهايي كه در قالب گرنت ارائه ميشوند مستقيماً به حوزه معاونت پژوهشي و فناوري دانشكده علومپزشكي ايرانشهر ارائه
مي گردند.
اهداف
*. افزايش ميزان بهرهوري و استفاده بهينه از اعتبارات پژوهشي
*. ايجاد سهولت در اجراي طرحهاي پژوهشي و نيز حمايت از پژوهشگران داراي برنامه پژوهشي مدون
*. تسريع در روند فعاليتهاي پژوهشي هدفمند از طريق كاهش مكاتبات و تشريفات اداري
*. تشويق اعضاي هيأت علمي و پژوهشگران
*. امكان برنامهريزي جهت هدايت و هدفمند نمودن فعاليتهاي پژوهشي
انواع گرنت هاي پژوهشي
1 گرنت اولين پروپوزال ارسالي در سال پژوهشي -
2 گرنت اولين مقاله چاپ شده در نمايه هاي - ISI يا Pubmed –
3 گرنت طرح مرور نظام مند -
4 گرنت 4 مقاله در يكسال -
5 گرنت انتشار مقاله در مجلات سرآمد -
6 گرنت بخش پژوهشي جشنواره ابن سينا -
- ≤ 7 گرنت 3 Hindex
8 گرنت افزايش سه رتبه اي - Hindex
9 گرنت ثبت اختراع يا - Patent
1 گرنت اولين پروپوزال ارسالي -
اين گرنت مختص اعضاي محترم هيئت علمي دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر است و به عضو هيئت علمي كه تاكنون هيچ قرارداد طرح
پژوهشي (چه در دوران قبل يا بعد از هيئت علمي شدن) در دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر منعقد نكرده و براي اولين بار است كه يك طرح
پژوهشي ارائه مي دهد تعلق مي گيرد. سقف مبلغ اين گرنت در سال 96 برابر با 33 ميليون ريال است و مجري مي تواند در سقف مبلغ تعيين
شده، يك طرح را در سامانه مديريت اطلاعات تحقيقاتي بعنوان گرنت اولين پروپوزال ارسالي ثبت نمايد.
2 گرنت اولين مقاله چاپ شده در نمايه هاي - ISI يا Pubmed
اين گرنت مختص اعضاي محترم هيئت علمي دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر است و مقاله مورد نظر بايد اولين مقاله شخص بعنوان نويسنده
اول يا مسوول باشد و از سال 2316 به بعد به چاپ رسيده باشد . سقف مبلغ اين گرنت در سال 96 برابر با 33 ميليون ريال است و مجري مي
تواند در سقف مبلغ تعيين شده يك يا چند طرح را همزمان در سامانه مديريت اطلاعات تحقيقاتي بعنوان گرنت اولين مقاله ثبت نمايد.
3 گرنت طرح مرور نظام مند -
اين گرنت مختص آن دسته از اعضاي محترم هيئت علمي دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر است كه حداقل يك طرح تحقيقاتي خاتمه يافته با
انتشار نتايج در يكي از نمايه هاي ISI ، Medline ، scopus يا Cochrane داشته اند و قصد انجام يك طرح مرور نظام مند را دارند. سقف
مبلغ اين گرنت در سال 96 برابر با 43 ميليون ريال است و هر مجري همزمان حداكثر دو گرنت طرح مرور نظام مند در حال اجرا مي تواند
داشته باشد.
4 گرنت چهار مقاله در يكسال -
اين گرنت مختص آن دسته از اعضاي محترم هيئت علمي و پرسنل رسمي و پيماني دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر است كه حداقل چهار
مقاله نمايه شده در ISI يا Pubmed در طول يكسال داشته باشند و حداقل در دو عدد از اين مقالات نويسنده اول يا مسئول باشند. نحوه
محاسبه امتياز هر مقاله، از فرمول A*B*[1.1+(0.3*IF)] مي باشد كه در آن:
= A 3 و نويسنده اول و مسوول برابر با 1 / ضريب تاثير نوع نويسنده: نويسنده دوم به بعد برابر با 3
B = ضريب تاثير نوع مقاله: براي مقالات Original-Review برابر با 1 و مقالات Short communication – Brief report برابر با
3/5 و مقالات Case report-Research letter-Image 3 و مقالات / برابر با 3 Letter to editor ،3/ برابر با 25 IF = ضريب تاثير مجله
در ISI.
مبلغ اين گرنت از فرمول { (جمع امتياز مقالات) * پنج ميليون ريال } بدست مي آيد به شرط آنكه حداقل امتياز مقالات بعنوان نويسنده اول
يا مسوول حداقل 2،2 باشد. هر مجري مي تواند فقط يكبار تقاضاي محاسبه امتيازات سال مربوطه را داشته باشد. پس از محاسبه امتياز و
تعيين مبلغ گرنت، مجري مي تواند حداكثر تا دو سال بعد در سقف مبلغ تعيين شده يك يا چند طرح را در سامانه مديريت اطلاعات
تحقيقاتي بعنوان گرنت شش مقاله ثبت نمايد يا اعتبار آنرا به طرحهاي ديگر خود منتقل نمايد. اگر در طول اين مدت در اين باره اقدامي صورت
نپذيرد اعتبار گرنت از بين خواهد رفت . در سال 96 محاسبه گرنت شش مقاله سال 2316 در پايان آذرماه 96 انجام خواهد شد.
5 گرنت انتشار مقاله در مجلات سرآمد -
اين گرنت به نويسنده اول و مسوول مقالات مروري و اصيل پژوهشي چاپ شده در مجلات معتبر تعلق مي گيرد . مبلغ اين گرنت بسته به رتبه
مجله بر اساس Q1 133 ميليون ريال است. نويسنده اول يا مسوول مقاله بايد آدرس صحيح وابستگي به دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر را
داشته باشد و عضو هيئت علمي يا پرسنل رسمي و پيماني دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر باشد . اگر فقط يكي از نويسندگان اول يا مسوول،
آدرس صحيح دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر را داشته باشد مبلغ گرنت فقط به ايشان تعلق مي گيرد . اگر هر دو نويسنده اول و مسوول، آدرس
صحيح دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر را داشته باشند و هر دو عضو هيئت علمي يا پرسنل رسمي و پيماني دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر
باشند به مبلغ گرنت 53 ميليون ريال اضافه شده و با نسبت مساوي (يا نسبت تعيين شده در توافق كتبي هر دو نويسنده) به ايشان تعلق
مي گيرد . اگر هر دو نويسنده اول و مسوول، آدرس صحيح دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر را داشته باشند ولي يكي از آنان عضو هيئت علمي يا
پرسنل رسمي و پيماني دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر نباشند مبلغ گرنت بطور كامل به نويسنده ديگر تعلق خواهد گرفت. مدت زمان استفاده
از اين گرنت و ثبت طرح/طرحهاي تحقيقاتي مرتبط در سامانه مديريت اطلاعات تحقيقاتي حداكثر دو سال پس از تاريخ چاپ مقاله خواهد بود
و در صورتيكه در اين مدت درخواست و اقدامي صورت نپذيرد اعتبار اين گرنت از بين خواهد رفت. امكان انتقال اعتبار اين گرنت به طرحهاي
ديگر مجري وجود ندارد .
.* اين گرنت به مقالاتي كه از سال 2316 به بعد چاپ شده اند تعلق مي گيرد.
6 گرنت بخش پژوهشي جشنواره ابن سينا -
اين گرنت فقط مختص برگزيدگان بخش پژوهشي جشنواره ابن سينا است و مبلغ آن در سال 96 هشتاد ميليون ريال است. مجري حداكثر تا
سه سال بعد از جشنواره مي تواند در سقف مبلغ تعيين شده يك يا چند طرح را همزمان در سامانه مديريت اطلاعات تحقيقاتي دانشكده علوم
پزشكي ايرانشهر بعنوان گرنت جشنواره ابن سينا ثبت نمايد يا اعتبار آنرا به طرحهاي ديگر خود منتقل نمايد. پس از اين مدت پذيرش گرنت
منوط به موافقت معاونت پژوهشي خواهد بود و امكان انتقال اعتبار گرنت به طرحهاي ديگر هم وجود نخواهد داشت.
7 گرنت - Hindex بيشتر از 3
اين گرنت به آن دسته از اعضاي هيات علمي كه تا هفته اخر آذر 1396 داراي Hindex مساوي يا بزرگتر از 3 شوند تعلق مي گيرد. سقف
مبلغ اين گرنت در سال 96 برابر با 153 ميليون ريال است و مجري مي تواند در سقف مبلغ تعيين شده، يك يا دو طرح را در سامانه مديريت
اطلاعات تحقيقاتي بعنوان گرنت Hindex بيشتر از 3 ثبت نمايد. مبلغ گرنت براي Hindex 5 3 پنجاه ميليون ريال، - Hindex 8 6 هشتاد -
ميليون ريال و براي Hindex بيشتر از 13 صد و پنجاه ميليون ريال است.
8 گرنت افزايش سه رتبه اي - Hindex نسبت به سال قبل
اين گرنت به آن دسته از اعضاي هيات علمي رسمي و پيماني دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر كه Hindex آنها تا هفته آخر آذر، سه نمره نسبت
به Hindex ابتداي سال قبل بيشتر شده باشد تعلق مي گيرد. سقف مبلغ اين گرنت در سال 96 برابر با 53 ميليون ريال است و مجري
مي تواند در سقف مبلغ تعيين شده، يك يا دو طرح را در سامانه مديريت اطلاعات تحقيقاتي بعنوان گرنت افزايش سه رتبه اي Hindex نسبت
به سال قبل ثبت نمايد.
9 گرنت ثبت اختراع يا - Patent
اين گرنت مختص آن دسته از اعضاي محترم هيئت علمي و پرسنل رسمي و پيماني دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر است كه تا هفته اخر آذر،
حداقل يك ثبت اختراع يا ثبت Patent با تاييديه اداره ثبت اختراعات و مالكيت معنوي كشور ارائه نمايند. سقف مبلغ اين گرنت، 133
ميليون ريال است و مجري مي تواند در سقف مبلغ تعيين شده، يك يا دو طرح را در سامانه مديريت اطلاعات تحقيقاتي بعنوان گرنت ثبت
اختراع يا Patent ثبت نمايد.
مقررات اجرايي
ماده 1 كساني كه مشمول اخذ گرنت ميشوند دو سال فرصت دارند تا پروپوزال خود را ارائه نمايند. -
ماده 2 نحوه دريافت گرنت بدين ترتيب است كه پروپوزال طرح تحقيقاتي به مديريت پژوهشي دانشكده علومپزشكي ايرانشهر تحويل داده -
شده و پس از بررسي اوليه با تصويب شوراي پژوهشي و فناوري دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر مورد تصويب قرار ميگيرد.
ماده 3 نحوه پرداخت و تقسيط هزينههاي طرح مربوط به گرنت مطابق روال ساير طرحهاي تحقيقاتي و سهم هزينههاي پرسنلي نيز تابع -
آئيننامههاي جاري پژوهشي دانشكده علومپزشكي ايرانشهر ميباشد. ضمناً ساير مقررات طرحهاي عادي در مورد گرنتها نيز اجرا ميشود.
ماده 4 درصورتي كه مبلغ طرح بيش از مبلغ گرنت باشد، پژوهشگر ميتوانند در قالب طرح تحقيقاتي از اعتبار گرنت خود استفاده كنند. -
ماده 5 نحوه پرداخت گرنت مشابه ساير طرح هاي پژوهشي مي باشد و پرداخت كامل آن منوط به چاپ مقاله يا مقالات به نحوي كه منجر به -
امتياز پژوهشي متناسب با مبلغ گرنت گردد است.
ماده 6 اعطاي گرنت - به منظور انجام طرح تحقيقاتي مي باشد.
تبصره 1: اعتبار ويژه پژوهشي در ازاي يك پيشنهاد طرح تحقيقاتي و پس از تاييد مديريت امور پژوهشي اختصاص مي يابد.
ماده 7 هر سال در يك نوبت در هفته آخر آذرماه، اعتبار ويژه پژوهشي به واجدين شرايط اعطا خواهد شد. -
ماده 8 پرداخت اعتبار ويژه پژوهشي، به تدريج انجام شده و براساس ارائه اسناد معتبر و مطابق مقررات مالي مربوط به فعاليت هاي پژوهشي -
و مصوبات اين آئين نامه هزينه مي شود.
تبصره 1: تخصيص اعتبار ويژه پژوهشي به هر عضو هيأت علمي در قالب عقد قراردادي است كه به امضاء عضو هيأت علمي ومديريت پژوهشي
دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر مي رسد.
تبصره 2: اعضاء هيات علمي داراي اعتبار ويژه پژوهشي علاوه بر مبالغ اختصاصي مطابق اين آيين نامه مي توانند از ساير گرنت ها در قالب آيين
نامه هاي مصوب نيز استفاده نمايند.
تبصره 3: اعضاء هيات علمي مي توانند از گرنت ها براي تكميل طرح هاي قبلي يا خريد تجهيزات آزمايشگاهي استفاده كنند.
ماده 9 هزينه فعاليت هاي پژوهشي شامل خريد تجهيزات و مواد آزمايشگاهي مي باشد و در ارتباط با پروژه تحقيقاتي از محل گرنت و با -
رعايت ساير آيين نامه هاي مصوب جاري دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر درخصوص امور پژوهشي قابل انجام است.
ماده 11 خريد ملزومات اداري و لپ تاپ و تبلت از محل اعتبارات ويژه پژوهشي مجاز نمي باشد. -
ماده 11 حداكثر 33 درصد از مبلغ گرنت براساس قرارداد منعقده مي تواند به مجري طرح به عنوان حق الزحمه فعاليت هاي پژوهشي -
پرداخت گردد.
ماده 12 درخواست هزينه كردن گرنت پژوهشي با موافقت مديريت پژوهشي دانشكده انجام و اسناد آن توسط كارپردازي حوزه پژوهشي -
تنظيم مي گردد.
ماده 13 در مواردي كه اين آيين نامه داراي ابهام باشد براساس ساير مصوبات و مقررات پژوهشي جاري دانشكده و تصميم شوراي -
پژوهشي دانشكده عمل مي گردد.
تاریخ:
1397/10/04
تعداد بازدید:
722
منبع:

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
 
خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی
کد امنیت
Powered by DorsaPortal